Apie kultūros namus

Apie kultūros namus

Punsko LKN pastatas
Punsko LKN pastatas

Lietuviškoji kultūra Punske neatsiejama su šiuo kraštu nuo XVa. Vienokiais ar kitokiais būdais ji buvo puoselėjama čionykščių lietuvių gyventojų. O po II-ojo pasaulinio karo negandų, 1956 m. birželio 21 d. buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai, savo būstinę suradę tuometinėse valsčiaus patalpose, anksčiau žydų rabino namuose. Už šių namų įsteigimą dėkingi esame Petrui Rolofui ir jo motinai Sofijai Hofnerienei, atvykusiems iš Lietuvos bei mūsų krašto kultūros veikėjams: Juozui Maksimavičiui iš Ožkinių, Vincui Valinčiui iš Valinčių, Viktorui Jankauskui iš Kreivėnų, Petronelei bei Juozui Jakimavičiams iš Šlynakiemio. Kultūros namai – tai ne tik pastatas, bet taip pat jame dirbantys, čia belankantys repeticijas mūsų krašto žmonės. Čia visuomet prieglobstį rasdavo įvairių meno sričių atstovai. Nuo pat įsisteigimo rinkdavosi teatralai, dainininaki, muzikantai, šokėjai. Kultūros namai buvo tarsi laisvalaikio leidimo centras. Čia buvo skaitomos paskaitos įvairiomis temomis, vykdavo šaškių ir šachmatų turnyrai, ūkininkai rinkdavosi paskaityti spaudos, pasiklausyti radijo, buvo organizuojamos parodos (audėjų, margučių, lietuviškų knygų), rengiami susitikimai su rašytojais, pasakų bei knygų vakarai vaikams, rodomi lietuviški filmai. Lietuvių kultūros namai ilgą laiką globodavo Punsko – Seinų krašte veikiančius ansmblius, kaimų vaidinimus, rengdavo vestuvinius vartus LKN saviveiklininkams bei kitiems besituokiantiems asmenims. Lietuvių kultūros namų pastangomis koncertuodavo profesionalūs atlikėjai ir ansambliai iš Lietuvos.[tabby title=”Tradiciniai renginiai„]

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena
Vasario 16-osios minėjimas – Lietuvos nepriklausomybės diena

Tarptautinė teatro diena – Melpomenės drugelių apdovanojimai (kovas)

Chorų šventė (balandis – gegužė)
Lietuviško šokio festivalis „Raitakojis” (balandis – gegužė)

Motinos dienos koncertas (gegužė)
Vaikų dainų konkursas „Dainorėlis“ (birželis)
Klojimo teatrų festivalis (liepa)
Žolinės koncertas (rugpjūčio 15 d.)
Muzikuojančių šeimų šventė (spalis)
Vėlinių koncertas (spalis)
Tautinių mažumų susitikimai (lapkritis)
Labdaros akcija „Pasidalink”

Kasmetiniai (autoriniai) LKN ansamblių koncertai (kovas, gegužė, birželis)

[tabby title=”Veiklos kryptys„]

Mums rūpi:
– įžvelgti ir skatinti susidomėjimą kultūra
– kurti bei skleisti kultūrines vertybes
– skatinti visuomenę aktyviai dalyvauti kultūrinėje vaikloje
– puoselėti ir išsaugoti lietuvišką kultūrą ir meną
– rūpintis muziejine
– etnografine veikla
– tenkinti visuomenės (taip pat ir neįgaliųjų) kultūros poreikius
– leidinių, knygų kaupimas, registravimas bei saugojimas
– bibliotekos rinkinių skolinimas visuomenei

Lietuvių kultūros namai savo tikslus įgyvendina:
– organizuojant spektaklius, koncertus, parodas, paskaitas, festivalius, apžvalgas bei kitus kultūrinius renginius
– vystant meninę saviveiklą
– užsiimant leidybine veikla
– užsiimant ūkine veikla
– vystant ir puoselėjant tautodailę ir liaudies meną
– organizuojant muziejinę
– etnografinę veiklą bei parodas
– kaupiant folkloro archyvą
– globojant bibliotekas
– globojant klubus, laisvalaikio svetaines, kavines


[tabby title=”Kontaktai„] Punsko lietuvių kultūros namai
ul. 11 Marca 17
16-515 Puńsk
Tel. +48 87 5161032
Faksas +48 87 5161032 [tabbyending]